Becker Medical BV
Boschke 9
6343 CT Voerendaal
Nederland

T. 043-4592306
F. 043-4592305
M. info@becker-medical.nl

B-Autoklaven bestaan niet

Het is al jaren bekend dat B sterilisatoren niet bestaan en eigenlijk ook nooit bestaan hebben. Spijtig genoeg blijft dit misverstand hardnekkig boven de markt hangen en beperken we onszelf hierdoor onnodig in onze mogelijkheden.

 

Juist om dit misverstand te voorkomen had de werkgroep van de Europese Norm EN13060 voor kleine stoomsterilisatoren, toen nog onder leiding van Jack van Asten, voormalig RIVM, en Adrie de Bruijn, RIVM, al in 2004 specifiek in de norm doen opnemen dat het bij de in eerste aanleg gebruikte aanduidingen B, S, en N om programma’s gaat en niet om apparaten. En bij deze aanduidingen betreft het bovendien uitsluitend autoklaven die zijn uitgerust met een vakuumpomp. Verder wordt duidelijk aangegeven dat het uiteindelijke doel, algehele luchtverwijdering, ook anders dan via het inzetten van een vakuumpomp kan worden bereikt. Fysisch is het zelfs mogelijk dat een autoklaaf met een énkelvoudig voorvakuum een even goede luchtverwijdering bereikt als een andere met een méérvoudig voorvakuum. De exclusieve koppeling van een vakuum B-programma aan het steriliseren van holle instrumenten is dus onjuist.

Men heeft zich in de normen daarom beperkt tot de uitspraak dat de fabrikant de specifieke beladingsmogelijkheden per programma dient aan te geven en te bewijzen.

 

Om stoom van 134-137ºC gedurende minimaal 3 minuten op het te steriliseren oppervlak te krijgen zal eerst alle lucht uit de kamer en zonodig uit de lading dienen te worden verwijderd. Daar waar lucht zit komt namelijk geen stoom. Het zal een ieder duidelijk zijn, dat bij textiel pakketten of holle instrumenten dat moeilijker is dan bij een lading van uitsluitend massieve instrumenten. Als de lading dan ook nog enkelvoudig of zelfs dubbel wordt verpakt vormt dat een extra moeilijkheid. Daarom beschikt een allround autoklaaf over meerdere programma’s. Het standaard inzetten van het zwaarste programma duurt meestal te lang om een efficiënt gebruik van materialen of instrumenten mogelijk te maken.

 

Bij kleine autoklaven die werken met een geforceerde directe stoominjectie in de holle ruimtes van een instrument ontbreekt de noodzaak voor een meervoudig voorvacuum en kan dus veel sneller het gewenste resultaat worden bereikt. Bij het toepassen van supra-atmosferische drukpulsen komt het eveneens veel sneller tot algehele luchtverwijdering dan bij het gebruik van een vakuum.

Voor het onverpakt steriliseren van hand en hoekstukken in de tandheelkunde zijn deze toepassingsvormen dus veel interessanter dan een langzaam vakuum B-programma. Hoe meer er echter wordt verpakt hoe meer het inzetten van een vakuum kamerautoklaaf (volume en droging van de verpakkingen) wenselijk wordt. Dat kan er toe leiden dat het economisch en logistiek wenselijk is beide systemen naast elkaar te voeren.

 

De vereiste bouwtechnische kwaliteit van een autoklaaf kan worden afgeleid uit een door de fabrikant geclaimde conformiteit met EN13060. De werkzaamheid van een stoomsterilisator kan door de gebruiker in de praktijk worden gecontroleerd met behulp van chemische indicatoren, biologische tests, lektesten en helixtesten. Een periodieke technische meting volgens R8153 uit te voeren door de leverancier van de sterilisator is zeer aan te bevelen.